Gdje mogu saznati više o pravima i obvezama prije potpisivanja ugovora o računu za plaćanje?


Prije otvaranja bilo kojeg, a najčešće tekućeg računa, potpisuje se okvirni ugovor o njegovu korištenju. Takvim se ugovorom dodatno utvrđuju prava i obveze kako pružatelja usluge (najčešće banke) tako i korisnika računa. Dodatne informacije dostupne su u općim uvjetima poslovanja ili se mogu dobiti u direktnom kontaktu sa zaposlenicima banke, kod kojih možete potražiti objašnjenje za sve eventualno nejasne odredbe. Prije ugovaranja računa za plaćanje, potrebno se informirati i o naknadama koje se za tu ili povezane usluge naplaćuju, a takve informacije možemo pronaći u javno dostupnoj tarifi naknada svake pojedine banke.


Smanjen mi je ili ukinut minus po računu. Što mogu učiniti?


Banka vas je dužna obavijestiti najmanje 30 dana prije umanjenja ili ukidanja minusa (dopuštenog prekoračenja). Nakon što ste zaprimili obavijesti, važno je stupiti u kontakt s pružateljem usluge (bankom) te pokušati dogovoriti obostrano prihvatljiv način servisiranja dugovanja. Dodatno, postoji i pravo otplate dugovanja s osnove ukinutog ili umanjenog minusa u 12 mjesečnih obroka uz kamatnu stopu koju ste imali i na dopušteno prekoračenje, ukoliko nije pokrenut postupak prisilne naplate.


Koliko iznosi zakonska zatezna kamatna stopa i na što se primjenjuje?


Zakonska zatezna kamatna stopa obračunava se nedopušteno prekoračenje (prekoračenje izvan granica dopuštenog prekoračenja) i na dospjela potraživanja – poput kašnjenja s plaćanjem obveza po kreditu. Zakonska zatezna kamatna stopa izračunava se polugodišnje, kao uvećanje prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, za tri postotna poena. Za razdoblje od 01.01.2019 do 30.06.2019. godine iznosi 6,54 %.


Koji je iznos dopušteno rezervirati kada točan iznos platne transakcije još nije poznat?


U slučaju plaćanja platnom karticom kada točan iznos platne transakcije nije poznat u trenutku kada platitelj daje suglasnost za izvršenje platne transakcije kao što su npr. rezervacija hotela, usluga rent-a-car, plaćanja na automatiziranim stanicama za opskrbu gorivom i sl., pružatelj platnih usluga smije rezervirati (blokirati) novčana sredstva na računu za plaćanje platitelja samo ako je platitelj dao suglasnost za točan iznos novčanih sredstava koji treba rezervirati. Pružatelj platnih usluga platitelja mora ta novčana sredstva osloboditi bez odgađanja, nakon primitka informacije o točnom iznosu platne transakcije, a najkasnije nakon primitka naloga za plaćanje.


Nakon kojeg roka mogu bez ikakve naknade zatvoriti račun za plaćanje?


Rok za besplatan otkaz okvirnog ugovora, koji potrošač ima sklopljen s bankom, skraćen je s 12 na 6 mjeseci. Slijedom toga, korisnik platnih usluga može bez naknade zatvoriti račun za plaćanje u banci nakon proteka roka od 6 mjeseci od dana sklapanja okvirnog ugovora.


Što poduzeti ako na računu primijetim transakcije koje nisam odobrio?


Ukoliko uočite da se vašom karticom izvršavaju neautorizirane platne transakcije, odnosno transakcije koje niste autorizirali, prije svega treba o navedenome obavijestiti banku (npr. telefonom) i zatražiti blokiranje kartice kako bi se onemogućilo daljnje izvršenje platnih transakcija, odnosno daljnje terećenje vašeg računa. Osim toga, potrebno se obratiti svojoj banci prigovorom u kojem se navode neautorizirane transakcije, a na taj prigovor je banka dužna, odgovoriti u roku od deset dana od dana primitka prigovora. U takvim slučajevima banka je dužna izvršiti povrat iznosa neautorizirane platne transakcije, osim ukoliko ne utvrdi da je klijent postupao prijevarno ili s namjerom ili krajnjom nepažnjom nije ispunio svoje obveze vezane za samu karticu odnosno personalizirane sigurnosne vjerodajnice koje se nalaze na samoj kartici. Klijent banke se također može obratiti pritužbom Hrvatskoj narodnoj banci.

Posljednja izmjena: 18.04.2019.