Mogu li istovremeno biti član više obveznih mirovinskih fondova?


Ne, osiguranik može biti članom samo jednog mirovinskog fonda i imati samo jedan račun u tom mirovinskom fondu.


Kako biram obvezni mirovinski fond?


U pravilu sami birate mirovinski fond – dužni ste to učiniti u roku od mjesec dana od dana uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja. Ako to ne učinite u navedenom roku, tada će vas Središnji registar osiguranika (REGOS) po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije B.


Mogu li prijeći iz jednog obveznog mirovinskog fonda u drugi (kojim upravlja drugo mirovinsko društvo?


Da, možete prijeći u mirovinski fond iste kategorije kojim upravlja drugo mirovinsko društvo - ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo.

No pazite - u slučaju promjene mirovinsko društvo će vam, u prve tri godine članstva, naplatiti naknadu za izlaz.

Ako želite sami izabrati ili promijeniti mirovinski fond, morate to obaviti prijavom  REGOS-u,  na temelju koje postajete član novoizabranog mirovinskog fonda.


Mogu li promijeniti kategoriju obveznog mirovinskog fonda (A, B, C)?


Da, možete promijeniti kategoriju mirovinskog fonda jednom godišnje i to samo unutar istog mirovinskog društva i samo u kalendarskom mjesecu u kojemu ste  rođeni.

Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda ne naplaćuje se naknada za izlaz.


Što se događa s mojim sredstvima u obveznom mirovinskom fondu kada ostvarim pravo na mirovinu?


Kada ostvarite pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu (prema Zakonu o mirovinskom osiguranju), ukupna kapitalizirana sredstva s vašeg osobnog računa prenose se mirovinskom osiguravajućem  društvu.

Takvim povlačenjem  sredstava prestaje vaše članstvo u mirovinskom fondu.


Mogu li raspolagati svojim novcem u obveznom mirovinskom fondu?


Sredstva na vašem osobnom računu su vaša osobna imovina. No, na njih nemate pravo do umirovljenja.

Ta sredstva ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja protiv vas niti dio vaše stečajne ili likvidacijske mase, niti mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv depozitara ili bilo koje druge osobe te ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili bilo koje druge osobe.

Osim toga, ta sredstva ne možete dati u zalog niti prenijeti u korist ikoga drugoga. Svaka takva radnja ništetna je.


Kako i od koga mogu dobiti potvrdu o svom "stanju računa" u obveznom mirovinskom fondu?


REGOS će vam najmanje jednom na godinu i to bez plaćanja naknade učiniti dostupnom potvrdu koja sadrži broj obračunskih jedinica na osobnom računu, vrijednost imovine koja se nalazi na osobnom računu, kategoriji mirovinskog fonda u kojem je ta imovina uložena, mirovinskom društvu koje upravlja tim mirovinskim fondom, o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član mirovinskog fonda imao u odgovarajućem razdoblju, informaciju o eventualnom prelasku u mirovinski fond druge kategorije u proteklom izvještajnom razdoblju te  mogućnosti prelaska u mirovinski fond druge kategorije u sljedećih godinu dana.

No pazite - smatra se da vam je REGOS tu potvrdu učinio dostupnom ako su navedeni  podaci dostupni na jedan od sljedećih načina:
  • podaci su dostupni preko internetskog sučelja REGOS-a
  • ako odete na prijemno mjesto REGOS-a (daje vam se besplatno na zahtjev)

Podaci su poslani na vašu adresu elektroničke pošte - ako su zadovoljeni i sljedeći uvjeti:
  • dostavili ste REGOS-u valjanu adresu elektroničke pošte
  • odabrali ste takav način dostave podataka.

Pored navedenog, i na vaš zahtjev REGOS će dostaviti obavijest o vrijednosti imovine na vašem računu – ali u tom slučaju vam REGOS može zaračunati naknadu (ona ne može biti veća od troška izrade te obavijesti).


Kako postajem član dobrovoljnog mirovinskog fonda?


Članstvo u dobrovoljnom mirovinskom fondu počinje sklapanjem ugovora o članstvu s mirovinskim društvom koje upravlja odabranim fondom i upisom u registar članova fonda.

Ugovor o članstvu smatra se sklopljenim prihvaćanjem prospekta i statuta fonda od strane potencijalnog člana, pod uvjetom da je izvršena prva uplata u fond.

Član fonda može u roku od 15 dana od dana prve uplate na osobni račun u fondu  pisanom  izjavom  upućenom  mirovinskom  društvu, izjaviti da raskida ugovor o članstvu, bez navođenja posebnih razloga – tada će mu mirovinsko društvo vratiti  uplaćeni iznos umanjen za ulaznu naknadu  te naknade koje terete imovinu fonda, sve korigirano za ostvareni prinos fonda.


Mogu li istovremeno biti član više dobrovoljnih mirovinskih fondova?


Da, možete izabrati više otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i u njih uplaćivati sredstva. Osim toga možete istovremeno biti član i zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Posljednja izmjena: 16.04.2019.