Gdje i kako mogu doći do informacija o investicijskim fondovima i društvima za upravljanje?


Svako društvo za upravljanje mora imati, te redovito ažurirati i održavati svoju mrežnu stranicu koja sadrži čitav niz raznih podataka i informacija, kao što su:
 • opći podaci o društvu za upravljanje (tvrtka, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave, broj odobrenja za rad koji je izdala Hanfa, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar, iznos temeljnog kapitala, osnivači i članovi)
 • osnovni podaci o članovima uprave, nadzornog odbora i prokuristima društva (osobna imena, kratke životopise)
 • popis djelatnosti za koje društvo ima izdano odobrenje za rad
 • revidirani godišnji izvještaji društva za upravljanje i fondova s javnom ponudom
 • opći podaci o depozitaru fonda (tvrtka, pravni oblik, sjedište i adresa uprave, podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara, iznos temeljnog kapitala) i popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova
 • popis fondova kojima društvo za upravljanje upravlja
 • prospekt, pravila fonda i ključni podaci za ulagatelje (za fondove s javnom ponudom)
 • popis delegiranih poslova i naznakom trećih osoba na koju su ti poslovi delegirani
 • sažeti tabelarni prikaz rizika vezanih uz društvo za upravljanje i fondove s javnom ponudom, sa stupnjem utjecaja svakog rizika na društvo i fond
 • cijenu udjela fondova s javnom ponudom kojima upravlja i
 • sve obavijesti vezane uz društvo i fondove te druge podatke predviđene propisima.

Osim toga, na mrežnoj stranici Hanfe (www.hanfa.hr) dostupni su registri o društvima i fondovima u kojima također možete provjeriti neke od podataka.

Informirati se možete i putem akata fonda – prospekta i pravila.


Što je ugovor o ulaganju i kako ga sklapam s društvom za upravljanje?


Ugovor o ulaganju je ugovor na kojem se temelji vaš povjerenički odnos s društvom za upravljanje. Prema važećim zakonskim odredbama ugovor se smatra sklopljenim:
 • ili kada ste društvu podnijeli uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršili valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a društvo nije odbilo sklapanje ugovora
 • ili kada vas je društvo kao ulagatelja upisalo u registar udjela koji vodi.

Ugovorom o ulaganju društvo se obvezuje izdati vam udjel, upisati vas u registar udjela, otkupiti od vas udjel kada to zatražite te dalje ulagati sredstva koja ste mu povjerili i upravljati fondom. Na temelju ugovora o ulaganju osim udjela stječete i položaj suovlaštenika na stvarima, pravima i tražbinama koje pripadaju zajedničkoj zasebnoj imovini fonda.


Kako mogu raspolagati svojim udjelima u investicijskom fondu?


Imatelj udjela u fondu ima pravo raspolagati svojim udjelima na način da ih prenese (kupoprodaja, darovanje i sl.) ili optereti (založno pravo, fiducijarni prijenos) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje. U praksi društva za upravljanje uz tu dokumentaciju traže i ispunjavanje obrasca za upis raspolaganja u registar udjela.

Podnesena dokumentacija za raspolaganje udjelom u fondu može se opozvati, pa ako ste, primjerice, društvu za upravljanje dostavili ugovor o kupoprodaji udjela koji ste sklopili s nekim, taj ugovor možete i opozvati, ali isključivo prije izvršenja upisa prijenosa u registar udjela, pod uvjetom:
 • da ugovor opozivate suglasno i u pisanoj formi i vi, kao ulagatelj i treća osoba u čiju se korist raspolaže udjelom
 • da je društvo opoziv zaprimilo prije nego što je već provelo upis u registar

I otkup udjela fonda, kao i zalaganje udjela u fondu, su načini raspolaganja udjelom. Kod otkupa udjela fonda, vi prodajete, a društvo za upravljanje otkupljuje udjele i isplaćuje ih iz imovine fonda. Vi, kao ulagatelj, možete u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine fonda, pod uvjetima navedenima u prospektu, a društvo za upravljanje ima, osim u određenim slučajevima, obvezu otkupiti te udjele. Što se tiče zalaganja udjela u fondu, važno je znati da se na udjelu u fondu može upisati samo jedno založno pravo.


Informirajte se dodatno o:

 

 

Posljednja izmjena: 22.07.2022.