OSNOVE ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA

Korisnik poštanskih usluga može podnijeti pisani prigovor davatelju poštanskih usluga u slučaju:

  • gubitka pošiljke,
  • kad davatelj poštanskih usluga nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti,
  • prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke,
  • oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke.

Prigovor se podnosi u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, odnosno u roku od šest mjeseci u međunarodnom prometu.

Za slučaj oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke prigovor se podnosi odmah po uručenju, a iznimno nakon uručenja, samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje nije nastalo nakon uručenja.

 

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA

Zaštita korisnika poštanskih usluga postupak je koji se provodi u tri stupnja. HAKOM rješava sporove između davatelja i korisnika poštanskih usluga isključivo nakon dovršenog postupka rješavanja prigovora kod davatelja poštanske usluge, na temelju zaprimljenog pisanog zahtjeva za rješavanje spora te pripadajuće dokumentacije.


Smatrate li da pošiljka nije uručena primatelju ili je izgubljena, da je uručena sa zakašnjenjem ili da nije uručena u stanju u kakvom je predana, odnosno, ako smatrate da su vam povrijeđena prava propisana Zakonom o poštanskim uslugama, možete pokrenuti postupak rješavanja prigovora.  Nakon rješenja prigovora davatelja poštanskih usluga u prvom stupnju i rješenja pritužbe Povjerenstva za pritužbe potrošača pri davatelju poštanskih usluga u drugom stupnju, ukoliko niste zadovoljni možete u roku od 30 dana HAKOM-u podnijeti zahtjev za rješavanjem spora.


HAKOM rješava sporove između davatelja i korisnika poštanskih usluga vezano za rješavanja prigovora  na obavljenu ili neobavljenu poštansku uslugu. HAKOM sporove rješava bez provođenja usmene rasprave, na temelju prijedloga Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga, savjetodavnog tijela osnivanog pri HAKOM-u prema posebnom zakonu kojim je uređena zaštita potrošača, a u čijem radu sudjeluju i predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Više informacija o postupku podnošenja prigovora može se vidjeti na poveznici.

 

NAKNADA ŠTETE

Naknada štete u unutarnjem i međunarodnom prometu uređena je člankom 57. Zakona o poštanskim uslugama.

Sukladno odredbama ZPU-a davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti za pošiljke u unutarnjem prometu sljedeću naknadu štete:

1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja:

  • preporučene pošiljke – u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
  • pošiljke s označenom vrijednosti – u visini iznosa označene vrijednosti;

2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja:

  • preporučene pošiljke – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge,
  • pošiljke s označenom vrijednosti – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do iznosa označene vrijednosti;

3. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja pošiljke – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

Uz navedeno, kada poštanska usluga nije obavljena, davatelj poštanskih usluga obvezan je vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

Dodatno, davatelj poštanskih usluga obvezan je, osim naknade, vratiti i iznos naplaćene cijene poštanske usluge za potraživanje, kao i iznos naplaćene cijene poštanske usluge, pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti. Osim iznosa naknade štete i vraćanja cijene poštanske usluge, davatelj poštanskih usluga obvezan je pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete. Napominje se da se na naknadu štete u međunarodnom prometu primjenjuju akti Svjetske poštanske unije.

 


 


 


 


Posljednja izmjena: 23.11.2020.