DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO nadležno je tijelo za obavljanje poslova u području zakonskog i temeljnog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj, te je 

nadležno tijelo za prenošenje europskih i donošenje odgovorajućih nacionalnih propisa u području homologacije vozila.


MJERITELJSTVO


Područje mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14 i 111/18) radi:
  •      poticanja slobodne trgovine i uklanjanja mogućih prepreka u toj trgovini
  •      ujednačivanja sustava zakonitih mjernih jedinica s međunarodno dogovorenim sustavom mjernih jedinica
  •      uspostave sustava državnih etalona i osiguranja njihove sljedivosti do međunarodnih etalona
  •      uspostave mjernog jedinstva u Republici Hrvatskoj i uspostave povjerenja u rezultate mjerenja provedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa
  •      potpore i razvoja odgovarajuće mjeriteljske infrastrukture koja osigurava sljedivost mjernih rezultata
  •      usmjeravanja i financiranja mjeriteljskih istraživačkih aktivnosti
  •      donošenja i provođenja mjeriteljskih propisa
  •      ocjenjivanja sukladnosti sa zahtjevima zakonskog mjeriteljstva
  •      brzog, točnog i lako razumljivog priopćavanja i prenošenja informacija o mjeriteljskim pitanjima.
 

ZAKONSKO  MJERITELJSTVO je dio mjeriteljstva koji se odnosi na radnje koje nastaju iz zakonskih zahtjeva, a odnose se na mjerenja, mjerne jedinice, mjerila i mjerne metode te koje provode mjerodavna tijela. Zakonsko mjeriteljstvo uređeno je, osim Zakonom, i drugim propisima radi poticanja slobodne trgovine, uklanjanja mogućih zapreka u trgovini te uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u području primjene zakonitih mjerila s ciljem zaštite potrošača.

 

ZAKONITA MJERILA su mjerila koja se upotrebljavaju za mjerenja u prometu roba i usluga, za zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća, provjeru pretpakovina i boca kao mjernih spremnika.

To su mjerila koja građani susreću u svakodnevnom životu poput obračunskih vodomjera, brojila električne energije, plinomjera, vaga u trgovinama i na tržnicama, agregata za istakanje goriva na benzinskim postajama i dr. Drugim riječima, zakonita mjerila su ona mjerila čiji rezultat mjerenja služi za izračun krajnje cijene proizvoda ili usluga koju je potrošač dužan platiti. U svrhu osiguranja ispravnosti mjernih rezultata zakonita mjerila podliježu inspekcijskom nadzoru od strane mjeriteljske inspekcije. Zakonita mjerila moraju zadovoljavati tehničke i mjeriteljske zahtjeve, moraju biti ispitana, označena propisanim oznakama i ovjerena u propisanom ovjernom razdoblju.

Više o zakonskom mjeriteljstvu.
 
TEMELJNO MJERITELJSTVO je dio mjeriteljstva koja se bavi definiranjem mjernih jedinica fizikalnih veličina, razvojem novih mjernih metoda fizikalnih veličina, ostvarivanjem mjernih etalona za pojedine fizikalne veličine te uspostavom sljedivosti između tih etalona i korisnika mjerenja u društvu.
Zadaća temeljnog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj je uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnog (SI) sustava jedinica, osiguranje sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda.

Više o temeljnom mjeriteljstvu.
 

HOMOLOGACIJA MOTORNIH VOZILA

 
Glavni cilj homologacije vozila (postupak utvrđivanja sukladnosti vozila) odnosno zakonodavstva o homologaciji vozila je osigurati da nova vozila koja su stavljena na tržište i u uporabu osiguraju visoku razinu sigurnosti i zaštite okoliša, uključujući određene dijelove i opremu koja se ugrađuje nakon stavljanja vozila na tržište.
 
Homologacija vozila (postupak utvrđivanja sukladnosti vozila) provodi se prilikom uvoza ili unosa vozila (novog i rabljenog), odnosno prije prve registracije u Republici Hrvatskoj.
 
Većina država u svijetu je propisala obvezu vlasnicima vozila da prije stavljanja vozila u promet, odnosno prije prve registracije, prilože dokaz (potvrdu, certifikat) da predmetno vozilo zadovoljava odgovarajuće tehničke zahtjeve i druge propisane uvjete. Ta potvrda dokazuje da je vozilo ostalo nepromijenjeno u odnosu kad je bilo odobreno za stavljanje u promet s obzirom na njegovo stanje koje utječe na sigurnost i zaštitu okoliša.

Više o homologaciji motornih vozila.
 

NADZOR PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

 
Područje nadzora predmeta od plemenitih kovina uređeno je Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15) i nizom podzakonskih propisa, a sve u cilju  utvrđivanja tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće predmeta od plemenitih kovina, označivanja predmeta od plemenitih kovina, postupka ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu, prava i obveze proizvođača odnosno dobavljača predmeta od plemenitih kovina te inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Zakona. Sve prethodno navedene upravne i stručne poslove obavlja DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO.
 
Predmeti od plemenitih kovina su predmeti izrađeni od slitina (legura) platine, zlata i srebra, obuhvaćaju nakit, predmete koje izrađuju zlatari, srebrnari ili urari te ostale predmete izrađene u cijelosti ili djelomično od plemenitih kovina ili njihovih slitina.
Predmeti od plemenitih kovina prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu podliježu obveznom ispitivanju i žigosanju predmeta državnim žigom. Predmeti od plemenitih kovina moraju biti označeni oznakom čistoće, znakom proizvođača odnosno dobavljača i državnim žigom.

Više o nadzoru predmeta od plemenitih kovina.

Posljednja izmjena: 22.07.2022.