Ako ste kupili proizvod na kojem se kasnije pojavio materijalni nedostatak, putem pisanog prigovora se možete pozvati na trgovčevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari.


Materijalni nedostatak

 

Prava potrošača iz odgovornosti za materijalni nedostatak uređena su Zakonom o obveznim odnosima kao općim propisom obveznog prava (Zakon je u djelokrugu Ministarstva pravosuđa i uprave) te Zakonom o zaštiti potrošača kao općim propisom koji uređuje zaštitu potrošača (Zakon je u djelokrugu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja). Zakon o obveznim odnosima propisuje prava i obveze ugovornih strana (svakog prodavatelja i svakog kupca) ugovora o kupoprodaji. Zakon o zaštiti potrošača propisuje dodatne mehanizme zaštite potrošača kao kupca pokretne stvari, propisivanjem inspekcijskog nadzora nad trgovcima i prekršajnih kazni za trgovce koji ne ispunjavaju obveze propisane zakonom.

U slučaju kada proizvod ima materijalni nedostatak, od trgovca u prvom redu možete zahtijevati popravak stvari, zamjenu stvari ili sniženje cijene. Uz ispunjenje dodatnih pretpostavki, možete raskinuti ugovor.


Ugovor možete raskinuti samo ako ste prethodno dali prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora (za popravak ili zamjenu stvari). Ako prodavatelj u tom naknadnom primjerenom roku ne ispuni ugovor, ugovor se raskida po samom zakonu.


Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koji se pokažu u roku od dvije godine od predaje stvari.


Za nedostatak koji se pojavi u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na potrošača pretpostavlja se da je postojao u vrijeme prijelaza rizika na potrošača osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno (ne) proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.


Možete raskinuti ugovor bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje prodavatelju, ako vam je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku ili ako, zbog zakašnjenja prodavatelja, ne možete ostvariti svrhu radi koje ste sklopili ugovor.


Imate pravo izbora između korištenja prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda i prava iz jamstva za ispravnost proizvoda (garancije), ukoliko su u konkretnom slučaju ispunjene sve pretpostavke odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke proizvoda i pretpostavke odgovornosti iz jamstva. Tada možete birati hoćete li ostvarivati prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda ili prava iz jamstva za ispravnost proizvoda (garancije).


Za koje materijalne nedostatke stvari prodavatelj odgovara?


Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koje je stvar imala u trenutku prijelaza rizika na kupca (u pravilu, trenutak predaje stvari potrošaču) i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na potrošača ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.


Kad postoje materijalni nedostaci?


Nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  • kad je prodavatelj prodao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.); međutim, ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor,
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

 

Treba li potrošač dokazati da je materijalni nedostatak postojao u vrijeme prijelaza rizika na potrošača?

 

Za nedostatak koji se pojavi u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na potrošača pretpostavlja se da je postojao u vrijeme prijelaza rizika na potrošača osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Ako se nedostatak pojavi nakon proteka roka od šest mjeseci od prijelaza rizika na potrošača, potrošač treba dokazati da je nedostatak postojao u vrijeme prijelaza rizika na potrošača.

Postoji li rok u kojem se materijalni nedostatak stvari treba pojaviti da bi prodavatelj za njega odgovarao?

 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koji se pokažu u roku od dvije godine od predaje stvari. Za nedostatke koji se pokažu nakon proteka roka od dvije godine od predaje stvari prodavatelj odgovara ako mu je taj nedostatak bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat.

 

Mogu li ugovorne strane (potrošač i prodavatelj) ugovorom isključiti ili ograničiti odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari?

 

Potrošačkim ugovorom o kupoprodaji nije dopušteno isključiti ili ograničiti odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari (takva odredba potrošačkog ugovora bila bi ništetna).

Koja prava ima potrošač ako stvar ima materijalne nedostatke?


Potrošač u prvom redu može zahtijevati popravak stvari, zamjenu stvari ili sniženje cijene. Uz ispunjenje dodatnih pretpostavki potrošač može raskinuti ugovor.


Kada potrošač ima pravo raskinuti ugovor?


Potrošač može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora (za popravak ili zamjenu stvari). Ako prodavatelj u tom naknadnom primjerenom roku ne ispuni ugovor, ugovor se raskida po samom zakonu. Potrošač u tom slučaju može održati ugovor na snazi ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ga održava na snazi.


Koliko traje naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora?


Zakonom nije propisan rok određen na dane za ispunjenje ugovora (popravak stvari ili zamjenu stvari). Što se u konkretnom slučaju smatra primjerenim rokom za ispunjenje ugovora određuje se prema svim okolnostima toga slučaja.


Može li potrošač raskinuti ugovor bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje prodavatelju?


Može ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku ili ako potrošač zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.


Ima li potrošač pravo izbora između korištenja prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari i prava iz jamstva za ispravnost stvari (garancije)?


Ima. Ako su u konkretnom slučaju ispunjene sve pretpostavke odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke stvari i pretpostavke odgovornosti iz jamstva, potrošač može birati hoće li ostvarivati prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke stvari ili prava iz jamstva za ispravnost stvari (garancije).


Garancija (jamstvo)


U slučaju neispravnosti proizvoda za kojeg je dano jamstvo (garancija), ne možete tražiti zamjenu proizvoda bez da ste prethodno zatražili popravak proizvoda? Zamjena proizvoda može se zahtijevati ako prodavatelj odnosno proizvođač ne popravi proizvod u razumnom roku.


Gubite li prava iz proizvođačevog jamstva, ako npr. popravljate proizvod kod neovlaštene osobe (npr. neovlaštenog servisa), ovisi o uvjetima jamstva koje određuje davatelj jamstva. Davatelj jamstva određuje pod kojim uvjetima jamči za ispravnost proizvoda te stoga jamstvom može odrediti koje okolnosti mogu dovesti do gubitka prava iz jamstva.


Zakonom nije propisan rok za popravak proizvoda za koji je dano jamstvo za ispravnost proizvoda (garancija). Što se smatra razumnim rokom za popravak proizvoda u konkretnom slučaju određuje se prema okolnostima toga slučaja.


Trgovac, odnosno proizvođač, nema pravo naplatiti obavljenu uslugu i troškove dolaska za izvršeni popravak ili zamjenu proizvoda u jamstvenom roku, ako su ostvarene sve pretpostavke (zakonske i one određene jamstvom) za ostvarivanje prava kupca na popravak ili zamjenu proizvoda u jamstvenom roku. Snošenje troškova koji su nastali u vezi s popravkom ili zamjenom proizvoda (troškovi prijevoza, dolaska servisera, popravka, zamjene) je obveza proizvođača odnosno trgovca jer su ti troškovi posljedica činjenice da proizvod, protivno onome što je jamčio proizvođač odnosno trgovac, nije tijekom jamstvenog roka ostao ispravan.


Prava potrošača iz odgovornosti iz jamstva za ispravnost stvari (garancije) uređena su Zakonom o obveznim odnosima kao općim propisom obveznog prava (Zakon je u djelokrugu Ministarstva pravosuđa i uprave) te Zakonom o zaštiti potrošača kao općim propisom koji uređuje zaštitu potrošača (Zakon je u djelokrugu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja). Zakon o obveznim odnosima propisuje prava i obveze ugovornih strana, a Zakon o zaštiti potrošača propisuje dodatne mehanizme zaštite potrošača kao kupca pokretne stvari, propisivanjem inspekcijskog nadzora nad trgovcima i prekršajnih kazni za trgovce koji ne ispunjavaju obveze propisane zakonom.


Što je sadržaj jamstva za ispravnost prodane stvari (garancije)?


Garancijom davatelj garancije jamči za ispravnost stvari tijekom određenog vremena (tijekom jamstvenog roka).


Tko odgovara ako tijekom jamstvenog roka stvar nije ispravna?


Ako je za ispravnost stvari jamčio proizvođač, za ispravnost stvari tijekom jamstvenog roka odgovaraju proizvođač i prodavatelj. To znači da se potrošač može obratiti ili prodavatelju ili proizvođaču i zahtijevati popravak stvari odnosno predaju ispravne stvari ako stvar nije popravljena u razumnom roku. Proizvođačem se, u smislu odredbi o jamstvu za ispravnost stvari, smatra proizvođač, uvoznik stvari i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na stvar.

Ako je za ispravnost stvari jamčio prodavatelj, za ispravnost stvari tijekom jamstvenog roka odgovara prodavatelj. To znači da se potrošač može obratiti prodavatelju i zahtijevati popravak stvari odnosno predaju ispravne stvari ako stvar nije popravljena u razumnom roku.


Može li potrošač u slučaju neispravnosti stvari za koju je dano jamstvo za ispravnost stvari tražiti zamjenu stvari bez da je prethodno zatražio popravak stvari?


Ne može jer je zakonom propisan redoslijed ostvarivanja prava. Zamjena stvari može se zahtijevati ako prodavatelj odnosno proizvođač ne popravi stvar u razumnom roku.


Međutim, uvjetima jamstva davatelj jamstva može odrediti da će u slučaju neispravnosti stvari neispravnu stvar zamijeniti ispravnom bez da je prethodno pokuša popraviti.


Gubi li potrošač prava iz proizvođačevog jamstva ako npr. popravlja stvar kod neovlaštene osobe (npr. neovlaštenog servisa)?


To ovisi o uvjetima jamstva koje određuje davatelj jamstva. Davatelj jamstva određuje pod kojim uvjetima jamči za ispravnost stvari te stoga jamstvom može odrediti koje okolnosti mogu dovesti do gubitka prava iz jamstva.


Koji je razumni rok za popravak stvari za koju je dano jamstvo za ispravnost stvari (garancija)?


Zakonom nije propisan rok određen na dane za popravak stvari. Što se smatra razumnim rokom za popravak stvari u konkretnom slučaju određuje se prema okolnostima toga slučaja.


Ima li prodavatelj odnosno proizvođač pravo naplatiti obavljenu uslugu i troškove dolaska za izvršeni popravak ili zamjenu stvari u jamstvenom roku?


Nema, ako su ostvarene sve pretpostavke (zakonske i one određene jamstvom) za ostvarivanje prava kupca na popravak ili zamjenu stvari u jamstvenom roku. Snošenje troškova koji su nastali u vezi s popravkom ili zamjenom stvari (troškovi prijevoza, dolaska servisera, popravka, zamjene) je obveza proizvođača odnosno prodavatelja jer su ti troškovi posljedica činjenice da stvar, protivno onome što je jamčio proizvođač odnosno prodavatelj, nije tijekom jamstvenog roka ostala ispravna.


Posljednja izmjena: 16.11.2021.