Zakoni i podzakonski akti

Pregled zakona i podzakonskih propisa


Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15 i 14/19
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, NN 121/2016 i 32/19
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, NN 30/09139/10, 14/14 i 32/19
Zakon o nedopuštenom oglašavanju, NN 43/09

Uredba (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 60I , 2.3.2018)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ NN 25/19
Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013.)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1051 оd 1. srpnja 2015. o načinima korištenja funkcijama platforme za online rješavanje sporova, načinima za podnošenje elektroničkog obrasca za pritužbe te načinima suradnje među kontaktnim točkama predviđenima u Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova (SL L 171, 2.7.2015.)
Uredba (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 345, 27.12.2017.)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004, NN 54/20

Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX), NN 5/11, 120/14 i 39/19
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja, NN 88/09 i 155/09

Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača NN 105/14
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača NN 57/19

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga, NN 66/14 i 16/15
Pravilnik o Registru „Ne zovi“ NN 47/16
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja NN 135/15
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni NN 66/14
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni NN 66/14
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija NN 72/14
Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače NN 55/1090/10109/14 i 23/19

Popis oznaka Hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda NN 101/18

 

Ostali akti i smjernice koje reguliraju područje zaštite potrošača:


Posebne uzance u trgovini na malo NN 16/95


Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/417 оd 8. studenoga 2018. o utvrđivanju smjernica za upravljanje Sustavom Europske unije za brzu razmjenu informacija „RAPEX” uspostavljenim prema članku 12. Direktive 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda te njegovim sustavom obavješćivanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7334) (OJ L 73, 15.3.2019)Ostali Zakoni i podzakonski akti koji reguliraju područje zaštite potrošača:


Zakon o obveznim odnosima, NN 35/0541/0878/15 i 29/18
Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/0890/11133/1280/1371/14 i 72/17
Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 51/11, 149/13, 82/14, 24/15 i 42/16
Pravilnik o prenosivosti broja NN 24/15 i 71/16
Zakon o održivom gospodarenju otpadom,  NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, NN 132/9863/08134/0994/13
Uredba (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova (SL L 46, 17.2.2004.)
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, NN 97/00
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, NN 33/0638/0987/0918/1180/13 i 56/16

Zakon o potrošačkom kreditiranju, NN 75/09112/12143/13147/1309/15, 78/15,102/15 i 52/16
Zakon o leasingu NN 141/13
Zakon o tržištu kapitala NN 65/18
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom NN 44/16
Zakon o elektroničkoj trgovini, NN 173/0367/0836/09130/1130/14
Zakon o poštanskim uslugama, NN 144/12153/1378/15, 110/19
Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18, 110/18, 32/20

Zakon o normizaciji, NN 80/13
Uredba o europskoj normizaciji br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 25. listopada 2012.
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN 80/1314/14 i 32/19

Zakon o hrani, NN 81/1314/14, 30/15 i 115/18
Zakon o informiranju potrošača o hrani, NN 56/1314/14, 56/16 i 32/19
Zakon o genetski modificiranim organizmima, NN 70/05137/0928/1347/14, 15/18, 115/18
Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14 i 114/18)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09 i 31/11)
Pravilnik o sigurnosti igračaka (NN 83/14, 38/15, 35/17 i 50/18)


Zakon o predmetima opće uporabe, NN 39/1347/14, 114/18
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje NN 125/0923/13 i 90/13
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima NN 34/12, 25/13 i 114/18
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20.studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima NN 18/13, 115/18

Zakon o energiji, NN 120/1214/1495/15102/15, 68/18
Zakon o tržištu električne energije, NN 22/1395/15102/15, 68/18, 52/19
Zakon o tržištu plina, NN 18/18, 23/20
Zakon o tržištu toplinske energije, NN 80/1314/14102/1495/15, 76/18, 76/18, 86/19

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18
Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679
Zakon o mirenju, NN 18/11
Zakon o akreditaciji, NN 158/03, 75/09, 56/13

Zakon o lijekovima NN 76/13, 90/14 i 100/18
Zakon o medicinskim proizvodima NN 76/13

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN 51/11, 149/13, 82/14, 24/15 i 42/16
Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu NN 104/17
Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta NN 152/11, 151/14 i 95/17
Uredba (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova (SL L 46, 17.2.2004.)
Uredba (EZ) 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti (SL L 204, 26.7.2006)

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga NN 64/18
Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga NN 68/18
Zakon o informacijskoj sigurnosti NN 79/07
Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu NN 09/02
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN 62/17)
Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13 i 85/15
 
Zakon o osiguranju NN 30/15
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN 151/0536/0975/0976/13 i 152/14
Zakon o leasingu NN 141/13
Zakon o tržištu kapitala NN 65/18
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom NN 44/16

Zakon o mjeriteljstvu NN 74/14 i 111/18
Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN 96/16
Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi NN 120/16
Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/2014, 64/2015
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica NN 80/13, 97/14 i 2/19
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo NN 80/13, 1/16 i 2/19
Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala NN 80/13, 97/14, 1/16 i 2/19

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina NN 36/15
Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina NN 41/16
Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina NN 41/16

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst; NN 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19
Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst; NN 130/17 i 25/19

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju NN 101/17
Zakon o kreditnim institucijama (osobito Glava XXIII. Zaštita potrošača) NN 159/13, 19/15, 102/15, 15/18
Zakon o platnom prometu NN 66/18
Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu NN 70/17
Zakon o elektroničkom novcu NN 64/18

 


Posljednja izmjena: 19.01.2021.