Stajalište Hanfe: obveze leasing društava prema potrošačima u slučaju poteškoća u otplati leasinga

Izvor: HANFA, 16.05.2024.

U cilju da osigura jednaku poslovnu praksu leasing društava, jedinstvenu primjenu zakona te pravnu zaštitu potrošača, Upravno vijeće Hanfe donijelo je službeno stajalište o tumačenju primjene mjera za građane koji imaju ili će imati poteškoća s otplaćivanjem leasinga.

HANFA podsjeća da je 4. siječnja 2023. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju kojim su uvedene određene obveze vjerovnika kako bi se uvelo razumno restrukturiranje kredita prije pokretanja ovršnog postupka u odnosu na potrošača. Uvedena je obveza da se prije pokretanja ovršnog postupka ponudi potrošačima razumno restrukturiranje kredita odnosno mjere za olakšavanje otplate kredita.

Te se odredbe svakako odnose i na ugovore o financijskom leasingu sklopljene s potrošačima. Obzirom na prirodu tog pravnog posla koja je u određenim dijelovima ipak različita od kredita, u praksi su se postavila pitanja kako se odredbe o restrukturiranju/olakšavanju otplate primjenjuju na te ugovore.

Iz službenog stajališta Hanfe u nastavku su izdvojena neka tumačenja spomenutog zakona:

  • leasing društvo je dužno potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju pisanim putem informirati o radnjama koje namjerava poduzeti te mu ponuditi jednu ili više mjera za olakšavanje otplate prije sklapanja ugovora o kupoprodaji neprihodonosnog kredita, prije pokretanja ovršnog postupka ili prije aktiviranja instrumenta osiguranja otplate kredita;
  • zahtjev potrošača za povratom objekta leasinga i njegovom prodajom ne smatra se mjerom za olakšanje otplate;
  • raskid ugovora o leasingu i preuzimanje objekta leasinga ne smatra se mjerom za olakšavanje otplate te je potrošaču prije raskida ugovora o leasingu potrebno ponuditi mjeru za olakšavanje otplate;
  • ako dogovor o mjerama za olakšanje otplate ne bude postignut te ako bi se i nakon primijenjenih mjera problemi u plaćanju nastavili, leasing društvo treba pisanim putem obavijestiti potrošača o posljedicama nepodmirenja obveza te o dostupnim Vladinim/javnim oblicima pomoći ili podrške (ako postoje). Tek nakon slanja takve obavijesti, ugovorne strane mogu pristupiti raskidu ugovora o leasingu koji podrazumijeva povrat objekta leasinga i njegovu prodaju;
  • potrošaču je potrebno ponuditi mjeru za olakšavanje otplate u što ranijoj fazi prepoznate poteškoće, u dopisu potrošaču trebaju biti izrijekom navedene neke od mogućih mjera za olakšavanje otplate na jednostavan i razumljiv način. Ako potrošač ne odgovori na dopis u razumnom roku (primjerice u roku od 30 dana) društvo pisanim putem obavještava potrošača o posljedicama nepodmirenja obveza. Tek nakon toga može nastaviti s zakonskim mjerama naplate i može raskinuti ugovora o leasingu;
  • leasing društvo treba potrošaču ponuditi barem jednu mjeru za olakšavanje otplate kredita bez obzira na procjenu kreditne sposobnosti potrošača;
  • društvo ne smije potrošaču koji ima poteškoća u plaćanju odrediti niti ga teretiti za naknade koje proizlaze iz neispunjavanja obveza iz ugovora o kreditu;


Detaljnija tumačenja potražite u službenom stajalištu Hanfe.


Posljednja izmjena: 17.05.2024.