Proveden nadzor na temu prikrivenog repliciranja indeksa (eng. closet indexing) kod domaćih UCITS fondova

Izvor: HANFA, 15.10.2019.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je, u kontekstu postojećih praksi u Europskoj uniji te suradnje s Europskim nadzronim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) provela postupak posrednog nadzora društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i njihovih UCITS fondova. U manjem broju slučajeva utvrđeno je potencijalno prikriveno repliciranje indeksa, što može ulagatelje dovesti u zabludu o načinu upravljanja investicijskim fondom u koji ulažu. Hanfa će poduzeti sve potrebne radnje kako bi se preispitale sve okolnosti u cilju otklanjanja navedene prakse.

Prikriveno repliciranje indeksa odnosi se na praksu upravljanja investicijskim fondovima prema kojoj investicijski fond ostaje blizu ili potpuno slijedi indeks/referentnu vrijednost, a istodobno se predstavlja kao aktivno upravljani fond.

Stoga, temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05 i 12/12), Hanfa obavještava javnost o provedenom postupku posrednog nadzora na temu prikrivenog repliciranja indeksa kod domaćih UCITS fondova.

Što je aktivno, a što pasivno upravljanje investicijskim fondom?

Pasivno upravljanje fondom (pasivno ulaganje) je strategija ulaganja koja prati neki indeks odnosno referentnu vrijednost. Najčešća metoda je oponašanje uspješnosti eksterno određenog indeksa ulaganjem u taj indeks (moguće i indekse) ili kupnjom njegovih sastavnica. Takva strategija upravljanja podrazumijeva niže troškove za ulagatelja u odnosu na aktivnu strategiju te su prinosi u skladu s prinosima indeksa.

Suprotno tome, aktivno upravljanje fondom podrazumijeva aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira,  odnosno dionica u slučaju dioničkih fondova, a kako bi se ostvario veći povrat u odnosu na indeks (ako ga je investicijski fond odabrao). Ovo zahtijeva veće znanje i vještine za upravljanje investicijskim fondom što se i reflektira u troškovima fonda gdje je, primjerice, naknada za upravljanje veća nego kod fonda koji ima pasivnu investicijsku strategiju (ovo je najviše vidljivo kod fondova koji su izloženi primarno dioničkom tržištu zbog čega je i fokus predmetnog nadzora bio primarno na dioničkim  fondovima).
 
Pasivno upravljanje: Aktivno upravljanje:
niže naknade za upravljanje više naknade za upravljanje
niži troškovi poslovanja (koji se naplaćuju iz imovine fonda) viši troškovi poslovanja (koji se naplaćuju iz imovine fonda)
veća transparentnost samog ulaganja s obzirom na informaciju praćenja indeksa fleksibilnost u odabiru u što uložiti imovinu fonda
manji potencijalni prinosi viši prinosi te potencijalno veći rizici povezani s ulaganjem
ograničenost ulaganja vezana uz indeks veće mogućnosti kratkoročnog ulaganja u slučaju povoljnih tržišnih okolnosti

Više informacija na navedenu temu za UCITS dioničke fondove na razini EU u zadnjem izvještaju Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) Report on Trends, Risks and Vulnerabilities No. 2019. - Net performance of active and passive equity UCITS.

Definicija prikrivenog repliciranja indeksa (eng. closet indexing) kod investicijskih fondova

Prikriveno repliciranje indeksa odnosi se na praksu upravljanja investicijskim fondovima prema kojoj investicijski fond ostaje blizu ili potpuno slijedi indeks/referentnu vrijednost, a ujedno se predstavlja kao aktivno upravljani fond.

Pri tome naknade za upravljanje potencijalno mogu ostati na višim razinama kao što je slučaj kod aktivno upravljanih fondova, dok se zapravo radi o pasivnijoj investicijskoj strategiji, jer se fond ponaša više kao indeksni fond tj. preblizu prati određeni indeks.

Posljedično, može doći do toga da ulagatelji plaćaju veće naknade za upravljanje i troškove za slične ili niže rezultate u odnosu na usporedive fondove na tržištu.

ESMA je 2016. objavila dokument Public Statement „Supervisory Work on Potential Closet Index Tracking u kojem je svim dionicima na tržištu i ulagateljima skrenula pažnju na uočenu praksu potencijalnog prikrivanja repliciranja indeksa te ukazala na oprez.

Ovo pitanje i dalje ostaje predmetom pozornosti nacionalnih regulatornih tijela kao i ESMA-e, budući da postoji opravdana zabrinutost kako opisana praksa može naštetiti ulagateljima imajući u vidu da profil rizičnosti i/ili povrat ulaganja fondova koji prikriveno repliciraju indeks nisu usklađeni s onim što ulagatelji mogu očekivati na temelju informacija koje su sadržane u propisanim dokumentima fondova (prospektima i KIID-ovima) te svim drugim marketinškim materijalima fonda.

Za koga je značajna ova objava?

Nalazi Hanfe osobito su od koristi ulagateljima u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (UCITS) jer je pitanje prakse prikrivenog repliciranja indeksa usko povezano s općim zahtjevom transparentnosti društava za upravljanje investicijskim fondovima prema ulagateljima te što bolje usporedivosti pruženih informacija u cilju donošenja potpuno informirane i utemeljene odluke o ulaganju i svih rizika s time povezanih.

Koji su novi zahtjevi za društva za upravljanje vezano uz temu objave referentnih vrijednosti/indeksa u relevantnim dokumentima fonda?

Daljnje analize na EU razini ukazale su na potrebu dodatnog tumačenja i razjašnjenja postojeće regulative u vezi UCITS fondova kako bi se izbjegle navedene prakse prikrivenog repliciranja indeksa te stvorili jednaki uvjeti za sve dionike na tržištu EU. To je rezultiralo doradama dokumenta ESMA-e Questions and Answers – application of the UCITS Directive / Pitanja i odgovori o primjeni UCITS Direktive  (dalje: Q&A) u dijelu ključnih podataka za ulagatelje (KIID-ova), koji se nastavlja na KIID Uredbu.

Time su postavljeni i pojašnjeni zahtjevi koji se odnose na referentnu vrijednost koju fond potencijalno koristi i to na:
  • prikaz rezultata korištene referentne vrijednosti u grafičkom prikazu povijesnih prinosa UCITS-a
  • jasnu objavu rezultata fonda koji je u skladu s objavljivanjem rezultata u drugim materijalima za ulagatelje uključujući i marketinške materijale
  • obvezu navođenja vrste strategije (aktivna ili pasivna)
  • obvezu navođenja referentne vrijednosti gdje se ona podrazumijeva kao značajna u investicijskog strategiji
  • obvezu naznake stupnja diskrecije (slobode odstupanja) u odnosu na korištenu referentnu vrijednost.

Svi zahtjevi odnose se kako na KIID-ove UCITS fondova, tako i na usklađeno iskazivanje propisanih informacija i u prospektima tih fondova.

Zbog svega navedenog ulagatelji u fondove u sljedećih nekoliko mjeseci, a najkasnije do 15.2.2020., mogu očekivati promjene u prospektima i KIID-ova fondova, s time da bi se te promjene trebale odraziti i na sve promidžbene materijale koji su upućeni ulagateljima ili potencijalnim ulagateljima.

Hanfa poziva ulagatelje da prate sve promjene prospekata i KIID-ova fondova pa i one koje se obavljaju kroz njihova godišnja ažuriranja,, te da se detaljno informiraju o investicijskim strategijama i naknadama za upravljanje usporedivih fondova u koje ulažu/planiraju ulagati.

Svrha nadzora i što je učinjeno

Hanfa je, u kontekstu postojećih praksi u EU te suradnje s ESMA-om, provela postupak posrednog nadzora čija je svrha bila identifikacija domaćih UCITS fondova koji su klasificirani kao dionički fondovi (ili su klasificirani drugačije, a primarno su izloženi dionicama), a potencijalno se ponašaju sukladno praksi prikrivenog repliciranja indeksa.

Nadzor je obuhvatio i pregled prospekata predmetnih fondova te njihovih KIID-ova kako bi se utvrdilo jesu li u njima objavljene sve relevantne informacije za ulagatelje u kontekstu stvarne strategije upravljanja i eventualno korištenih referentnih vrijednosti.

Nadzor je proveden nad 23 domaća UCITS fonda* za vremensko razdoblje od 31.12.2015. do 30.6.2019. Predmetni fondovi su pojedinačno analizirani sukladno interno uspostavljenoj metodologiji Hanfe za analizu investicijske strategije vodeći se naputcima ESMA-e te praksama drugih regulatora zemalja članica EU, informacijama dostupnim Hanfi kroz redovito izvještavanje, relevantnoj dokumentaciji UCITS fondova, očitovanjima koja su društva za upravljanje dostavila vezano za ovu temu i dostupnim podacima s informacijskih servisa.

Sažetak glavnih nalaza

Utvrđeno je kako:
  • na RH tržištu postoje fondovi koji su sukladno interno uspostavljenoj metodologiji Hanfe identificirani kao fondovi koji potencijalno prikrivaju repliciranje indeksa. Ovisno o odabranim scenarijima analize te određenim kriterijima, radi se o broju od jednog do četiri UCITS fonda.

Hanfa će u daljnjem postupanju izravno kontaktirati pojedina društva za upravljanje za čije je fondove utvrdila postojanje određenih pokazatelja koji mogu upućivati na takvo poslovanje fondova radi daljnjeg preispitivanja svih okolnosti u cilju otklanjanja takve prakse kod poslovanja fonda.
  • kod nekih UCITS fondova postoji nekonzistentnost objave indeksa/referentne vrijednosti fonda u relevantnoj dokumentaciji kao i u marketinškim materijalima.
  • postoji manjak jasnog deklariranja fonda radi li se o aktivnom ili pasivnom upravljanju.

Sukladno i prethodno navedenim izmjenama Q&A vezano za KIID-ove te posljedično za prospekte, od društava za upravljanje očekuje se usklađenje s maksimalnim rokom do sljedećeg ažuriranja KIID-a i prospekta (15.02.2020.)

Napominje se kako će Hanfa, i u okviru nacionalnih nadležnosti i u okviru ESMA-ine zajedničke koordinacije postojećih zahtjeva na razini svih zemalja članica EU, nastaviti pojačano nadzirati poslovanje fondova te usklađenost dokumenata fondova s novim regulatornim zahtjevima u cilju istinitih, jasnih i nedvosmislenih objava informacija za ulagatelje.

* Navedeni nadzor nije obuhvatio UCITS fond koji ima pasivnu strategiju te ulaže u sastavnice indeksa.

Posljednja izmjena: 15.10.2019.