Održan Seminar na visokoj razini na temu budućih EU prioriteta u području politike zaštite potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 27.03.2019.
Dana 20. i 21. ožujka 2019. u Francuskoj održan je u organizaciji Europske komisije Seminar na visokoj razini na temu budućih EU prioriteta u području politike zaštite potrošača. Na okruglom stolu na sastanku na visokoj razini iz cijele EU raspravljalo se o razlozima i izazovima s kojima se potrošači suočavaju posebice vezano uz razvoj digitalnog okruženja, te rješenjima u razvoju buduće EU politike potrošača.

Zaključeno je kako je nužno dalje unaprijediti potrošačku politiku i napore u području zaštite potrošača koja će pojačati povjerenje potrošača u digitalna tržišta, olakšati prelazak na kružno gospodarstvo, uvažiti potrebe  potrošača i braniti europske vrijednosti postavljanjem „Agende za potrošače 5,0” za digitalizaciju, održivu potrošnju i provedbu.

Nadalje je potrebno dovršavanje i ažuriranje pravne stečevine EU -  usvajanje zakonodavnog paketa New Deal for Consumers; osiguravanje prijenosa i provedbe svih nedavno usvojenih zakona, uključujući Uredbu o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i novih ovlasti; pregled zakonodavstva o općoj sigurnosti proizvoda s naglaskom na razvoj, uključujući digitalizaciju, nove tehnologije i nedavno zakonodavstvo; istraživanje mogućnosti za olakšavanje dosljedne i zajedničke provedbe pravne stečevine diljem EU-a, kao što su: postizanje veće usklađenosti pravne stečevine kroz revizije i provedbu, ali i donošenje potrebnih  preporuka i pratećih propisa na EU razini u suradnji s gospodarstvom, npr. vezano uz platforme globalnog tržišta.

Zaključeno je i da je potrebno jačanje suradnje i kapaciteta svih dionika kroz komunikaciju, razmjenu najboljih praksi i studija, ali i kroz udruživanje resursa za zajedničku obuku, istraživanje i osnaživanje kroz razvoj visokotehnoloških alata za podršku potrošačima, izvršiteljima,   kreatorima politike; izgradnja većeg kapaciteta i razmjena u istraživanjima i analizama za procjenu i rješavanje rizika za potrošače na digitalnim tržištima i izazove potrošača povezanih s kružnim gospodarstvom i održivom potrošnjom.

Nužno je i povećanje suradnje i provedba koordiniranih aktivnosti između tijela nadležnih za zaštitu potrošača, ali i tijela nadležnih za konkurentnost, zaštitu podataka i sektorskih vlasti kako na nacionalnoj razini, tako i na razini EU-a i trećih zemalja, kao što su Kina i SAD radi rješavanja pitanja globalne tržišne platforme i formuliranja zajedničkog djelovanja na nove rizike koje donose digitalna tržišta.

Posljednja izmjena: 28.03.2019.